YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PR 7501 PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PR 7501 PR Electronics/Đan Mạch

Tín hiệu đầu vào : RTD, TC, Ohm và mV

Tín hiệu đầu ra : analog

Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -20°C …+85°C

Nguồn cấp : 10…35 VDC

Cách ly tín hiệu : 1.5 kVAC

Hàng sẵn kho