YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ cách ly tín hiệu PR 9202A

Bộ cách ly tín hiệu PR 9202A

Tín hiệu đầu vào : Namur, Switch

Tín hiệu đầu ra : Relay, Opto

Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -20°C …+60°C

Nguồn cấp : 19.2…31.2 VDC

Cách ly tín hiệu : 2.6 kVAC

Cấu hình : keypad 4501 hoặc keypad 4511