YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ 5437A PR Electronics

Type: 5437A

Tín hiệu đầu vào : RTD, TC, Ohm, biến trở, điện trở tuyến tính và điện áp lưỡng cực

Tín hiệu đầu ra : 4…20mA hart 5 / hart 7

Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -50°C…+85°C

Nguồn cấp : 7.5…48 VDC

Cách ly tín hiệu : 2.5 kVAC

Độ chính xác : ±0.014%

Cấu hình : looplink 5909, hart modem